SKYDDAT BOENDE

trana_30x30 Lokaler och säkerhet
Kvinnohuset Tranan består av ett kollektivt boende med 4 sovrum med skyddsnivå 2 samt två satellitlägenheter i anslutning till boendet med skyddsnivå 2 respektive 3. Totalt erbjuds plats för 8 kvinnor plus medföljande barn. Alla boende erbjuds enskilda sovrum. Allrum, kök, badrum, bastu, gym, tvättstuga och lekrum nyttjas gemensamt. Se bilder här »

trana_30x30 Bemanning
Kvinnohuset Tranan är bemannat under dagtid, måndag till fredag. Kvinnohuset Tranan har fem anställda varav de som bedriver kurativt arbete har akademisk grundutbildning (socionom/socialpsykolog) med spetskompetens för arbete med våld i nära relation. Kvinnohuset har även ett antal volontärer knutna till verksamheten som samtliga är utbildade genom Unizon. Både personal och volontärer har tystnadsplikt!

trana_30x30 Vi erbjuder:
– Stödsamtal
– Krisbearbetning
– Motiverande samtal enligt ”MI”
– Praktiskt och psykosocialt stöd, t.ex. i kontakt med myndigheter, polis, advokat, under rättegång m.m.
– Särskilt stöd till barn som upplevt eller bevittnat våld
– Hot- och riskbedömning enligt FREDA
– Yoga

 

trana_30x30 Barn på Kvinnohuset Tranan
Som barn på kvinnohuset Tranan räknas alla under 18 år, oavsett kön. Barnperspektivet beaktas ständigt av personalen såväl i miljön som i genomförandet av den aktuella insatsen. En anställd barnsamordnare har särskilt övergripande ansvar för barnen som vistas på kvinnohuset. Vid misstanke om att ett barn far illa har personalen anmälningsplikt enligt 14 kap 1§ SoL.

trana_30x30 Myndighetsinformation

Tillhör du socialtjänsten och behöver placera en kvinna med eventuella barn på ett skyddat boende?

Kvinnohuset Tranan tar endast emot kvinnor till det skyddade boendet som har beviljats bistånd om detta enligt SoL.

Ett avtal om placeringens längd, finansiering etc. upprättas mellan Kvinnohuset Tranan och placerande kommun i varje enskilt ärende.

I samband med inskrivning, eller strax därefter, upprättas även en gemensam genomförandeplan där placeringens syfte och mål ska tydliggöras samt tillvägagångssättet för insatsens genomförande. Det är av största vikt att alla tre parter, (dvs kvinnan, socialtjänsten och Kvinnohuset), är delaktiga i denna planering för att den placerade kvinnan och hennes eventuella barn ska få ett så bra stöd som möjligt.

Vi uppmuntrar regelbundna uppföljningar och ett tätt samarbete!
Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur vi jobbar!

 

Gå tillbaka