OM OSS

Kvinnohuset Tranan är en idéburen organisation som arbetar aktivt för att motverka alla former av våld

Kvinnohuset Tranan är medlem i Unizon och tillsammans verkar vi för ett jämställt samhälle fritt från våld och utgår från idén om alla människors höga och lika värde – om kvinnors och mäns jämställdhet och lika rättigheter att leva i värdighet och frihet (oavsett kön, könsidentitet, sexuell läggning, funktionsförmåga, etnicitet och/eller trosuppfattning). Vi utgår från en feministisk grundsyn som visar på en bristande jämställdhet i samhället och strävar efter att förändra denna.

Kvinnohuset Tranan bedriver våldsförebyggande arbete genom ett normkritiskt makt-och genusperspektiv med syftet att få våldet att upphöra, verkar för ökad kunskap om -och samverkan kring, mäns våld mot kvinnor i allmänhet och våld i nära relationer i synnerhet samt bedriver opinionsbildande verksamhet och skapar debatt kring dessa frågor.

Kvinnohuset Tranan bedriver även stödjande arbete i form av skyddat boende, öppen samtalsmottagning och jourverksamhet för kvinnor och barn som utsatts eller riskerar att utsättas för våld samt deras anhöriga.

Läs mer om verksamhetens olika delar:

trana_30x30 Skyddat boende»

trana_30x30 Samtalsmottagning»

trana_30x30 Förebyggande arbete»

 

Organisation:

orgplan tranan

Styrelsen »